ਸਿਸਟਮਿਕ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ (ਸਕਲੋਰਡਰਮਾ)

ਸਿਸਟਮਿਕ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ (SSc) ਜਾਂ ਸਕਲੇਰੋਡਰਮਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਚਟਾਕ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੰਗ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਖੇਤਰ ਉਂਗਲਾਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ: ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ. ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ. ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਰੇਨੌਡ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ

ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਨੌਡ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਸਵੈ-ਇਮਿ. ਨ ਰੋਗ

ਸਿਸਟਮਿਕ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮੀਨ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿ. ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ “ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਕੌਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਿਸਟਮਿਕ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹਰੇਕ 1 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100,000 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲਗਭਗ 90% ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ inਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ 40 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਸਰੋਤ

SSC ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.