ਡਰਮਾਟੋਮਾਓਸਾਈਟਿਸ

ਡਰਮਾਟੋਮਾਓਸਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਦੋ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਰਾਣੀਆਂ (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ) ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਖੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਰਮਾਟੋਮਾਓਸਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੱਫੜ ਵੀ ਡਰਮਾਟੋਮਾਓਸਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੀਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਜਦੋਂ ਡਰਮੈਟੋਮਾਓਸਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਪੌਲੀਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਗਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਡਰਮਾਟੋਮਾਓਸਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਭੜਕਾਊ ਮਾਇਓਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ.

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਮਾਟੋਮਾਓਸਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੋ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ. ਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਹਰ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਸਵੈ-ਇਮਿ. ਨ ਰੋਗ

ਡਰਮਾਟੋਮਾਓਸਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਪੌਲੀਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਸਵੈ-ਇਮਿ. ਨ ਰੋਗ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿ. ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ “ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਇਹ ਲੇਖ ਡਰਮਾਟੋਮਾਓਸਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਪੌਲੀਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਏਗਾ. ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਆਟੋਇਮੀਨ ਵਿਕਾਰ ਡਰਮੈਟੋਮਾਓਸਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਪੌਲੀਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਸਜੋਗਰੇਨ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਲੂਪਸ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ (ਸਕਲੋਰਡਰਮਾ) ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਸਰੋਤ

ਮਾਇਓਸਾਈਟਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.