ਉਸਟੇਕਿਨੁਮਾਬ (Wezlana)

ਵੇਜ਼ਲਾਨਾ (ਉਸਟੇਕਿਨੁਮਾਬ) ਇੱਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸੋਰੀਏਟਿਕ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਚੰਬਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵੇਜ਼ਲਾਨਾ ਦੋ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿਊਕਿਨ -12 (IL-12) ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਿਊਕਿਨ -23 (IL-23) ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇਟੋਕਾਈਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੋਜਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਵੇਜ਼ਲਾਨਾ ਲੈਣਾ

ਵੇਜ਼ਲਾਨਾ ਸਬਕੁਟੇਨੀਅਸ (ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ) ਟੀਕੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਸਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਵੇਜ਼ਲਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਦੀ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਬਾਇਓਸਿਲੇਮਿਕਲ

ਵੇਜ਼ਲਾਨਾ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵੇਜ਼ਾਨਾ ਸਟੈਲਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ Stelara। ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਆਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ustekinumab. ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਾਇੰਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੋਤ

ਵੇਜ਼ਲਾਨਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

DIN

  • 02544180
  • 02544202
  • 02544199