ਗੁਸਲਕੁਮਾਬ (Tremfya)

Tremfya (ਗੁਸਲਕੁਮਾਬ) ਇਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਚੰਬਲ ਦੇ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਚੰਬਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ.

Tremfya ਇੰਟਰਲੁਕਿਨ -23 (ਆਈਐਲ-23) ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (ਸਾਈਟੋਕਿਨ) ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਇਟੋਕਿਨਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭੜਕਾਊ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

Tremfya ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

Tremfya ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ (ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ) ਟੀਕੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਸਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ Tremfya ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਾਇੰਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੋਤ

ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

DIN

  • 02469758
  • 02487314