ਆਈਐਕਸਕੀਜ਼ੁਮਾਬ (Taltz)

Taltz (ਆਈਐਕਸਕੀਜ਼ੁਮਾਬ) ਇਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਚੰਬਲ ਦੇ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਚੰਬਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ.

Taltz ਇੰਟਰਲੁਕਿਨ -17 (ਆਈਐਲ -17) ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਟੋਕਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਈਐਲ -17 ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭੜਕਾਊ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ.

Taltz ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

Taltz ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ (ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ) ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਾਇੰਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੋਤ

Taltz ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

DIN

  • 02455102
  • 02455110