ਉਸਟੇਕਿਨੁਮਾਬ (Stelara)

Stelara (Ustekinumab) ਇੱਕ ਜੀਵਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਚੰਬਲ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਚੰਬਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ.

Stelara ਦੋ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਟੋਕਿਨਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲੁਕਿਨ -12 (ਆਈਐਲ -12) ਅਤੇ ਇੰਟਰਲੁਕਿਨ -23 (IL-23) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਾਇਟੋਕਿਨਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭੜਕਾਊ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Stelara

Stelara ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ (ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ) ਟੀਕੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਸਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ Stelara ਲੈ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਾਇੰਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੋਤ

Stelara ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

DIN

  • 02320673
  • 02320681