ਰਿਸਾਂਕੀਜ਼ੁਮਾਬ (Skyrizi)

ਸਕਾਈਰੀਜ਼ੀ (ਰਿਸਨਕੀਜ਼ੁਮਾਬ) ਇਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਚੰਬਲ ਦੇ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਚੰਬਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਸਕਾਈਰੀਜ਼ੀ ਇਕ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲੁਕਿਨ -23 (IL-23) ਨਾਮਕ ਸਾਇਟੋਕਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਇਟੋਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿ. ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭੜਕਾ.

ਸਕਾਈਰੀਜ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਕਾਈਰੀਜ਼ੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ (ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ) ਟੀਕੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਸਰਿੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਸਕਾਈਰੀਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਾਇੰਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੋਤ

ਸਕਾਈਰੀਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

DIN

  • 02519291
  • 02519283