ਰਿਤੁਸੀਮਾਬ (Riximyo)

Riximyo (ਰਿਤੁਸੀਮਾਬ) ਇੱਕ ਜੀਵਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ.

Riximyo ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀ-ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

Riximyo ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ autoimmune ਰੋਗ, ਕਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀ-ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਰੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. Riximyo ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗ ਅੰਗ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਰੱਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਬਾਇਓਸਿਲੇਮਿਕਲ

Riximyo ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Riximyo Rituxan ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਆਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਰਿਟੁਕਸੀਮੈਬ. ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Riximyo ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

Riximyo ਇੱਕ ਨਾੜੀ (IV) ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ: 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਾਇੰਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੋਤ

Riximyo ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

DIN

  • 02498316 (IV)