ਰਿਤੁਸੀਮਾਬ (Rituxan)

Rituxan (ਰਿਤੁਸੀਮਾਬ) ਇੱਕ ਜੀਵਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ.

Rituxan ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀ-ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

Rituxan ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਟੋਇਮੀਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ-ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਚਾਹੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ Rituxan ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

Rituxan ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ

Rituxan ਇੱਕ ਨਾੜੀ (IV) ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ: 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਾਇੰਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੋਤ

Rituxan ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

DIN

  • 02241927 (IV)