ਉਪਡਾਸੀਟੀਨੀਬ (Rinvoq)

Rinvoq (upadacitinib) ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਂਟੀ-ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਰਾਇਮੇਟਿਕ ਡਰੱਗ (DMARD) ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਠੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ, ਸਾਈਰੀਅਟਿਕ ਗਠੀਆ, ਅਤੇ ਐਨਕਾਈਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਪੋਂਡੀਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ.

Rinvoq ਇਮਿ. ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜੈਨਸ ਕਿਨੇਸ (ਜੇਏਕੇ) ਇਨਿਹਿਬਟਰਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ.

Rinvoq ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

Rinvoq ਗਠੀਏ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮੌਖਿਕ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ 15 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

Rinvoq ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ 2-8 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਾਇੰਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੋਤ

ਤੁਰੰਤ Rinvoq ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.