ਰਿਤੁਸੀਮਾਬ (Riabni)

Riabni (ਰਿਤੁਸੀਮਾਬ) ਇੱਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ.

Riabni ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀ-ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

Riabni ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ autoimmune ਦਾ ਰੋਗ, ਕਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀ-ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਰੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. Riabni ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗ ਅੰਗ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਟਿਸ਼ੂ ਰੱਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਬਾਇਓਸਿਲੇਮਿਕਲ

Riabni ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Riabni Rituxan ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਆਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਰਿਟੁਕਸੀਮੈਬ. ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Riabni ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ

Riabni ਇੱਕ ਨਾੜੀ (IV) ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ: 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਾਇੰਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੋਤ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

DIN

  • 02513447 (IV)