ਡੀਨੋਸੁਮਾਬ (Prolia)

Prolia (ਡੀਨੋਸੁਮਬ) ਇਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਸਟੀਓਪਰੋਰੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ.

Prolia ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

Prolia ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

Prolia 60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਭਰੀ ਸਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਇਹ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਟੀਕਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, Prolia ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਾਇੰਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੋਤ

Prolia ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

DIN

  • 02343541 (Injection)