ਮੇਪੋਲਿਜ਼ੁਮਾਬ (Nucala)

ਨੂਕਾਲਾ (ਮੇਪੋਲੀਜ਼ੂਮੈਬ) ਇੱਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੀਂਗੀਟਿਸ (EGPA) ਅਤੇ ਈਓਸਿਨੋਫਿਲਕ ਦਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਓਸਿਨੋਫਿਲਿਕ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਮੈਟੋਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਈਓਸਿਨੋਫਿਲਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨੂਕਾਲਾ ਇੰਟਰਲਿਊਕਿਨ -5 (IL-5) ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ) ਜੋ ਈਓਸਿਨੋਫਿਲਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੂਕਾਲਾ ਲੈਣਾ

ਨੂਕਾਲਾ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ (ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ) ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਾਇੰਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੋਤ

ਨੂਕਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

DIN

  • 02492997 (Prefilled Syringe)
  • 02492989 (Autoinjector)