ਟੋਸੀਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (Actemra)

Actemra (ਟੋਸੀਲੀਜ਼ੁਮਬ) ਇਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ, ਦੈਂਤ-ਸੈੱਲ ਆਰਟਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਲ ਗਠੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਓਵਰਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ.

Actemra ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਤਹ ‘ਤੇ ਇਕ ਰੀਸੈਪਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ: ਇੰਟਰਲੁਕਿਨ -6 ਰੀਸੈਪਟਰ (ਆਈਐਲ -6 ਆਰ).

ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਕਸਰ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

Actemra ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿਚ 6-12 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ.

Actemra ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

Actemra ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ (Actemra ਐਸਸੀ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Actemra IV) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਟੀਕਾ ਘਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਿਵੇਸ਼ ਹਰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਾਇੰਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੋਤ

Actemra 4 ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.
Actemra ਐਸਸੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

DIN

  • 02350092 (IV)
  • 02350106 (IV)
  • 02350114 (IV)
  • 02424770 (SC)