ਡਰੱਗ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (DNs)

ਹੇਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ pesky ਡਿਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਵੋਗੇ.

 • ਅਬੈਟੈਕਪਟ IV (Orencia): 02282097
 • ਅਬੈਟੈਕਪਟ ਐਸਸੀ (Orencia): 02402475
 • ਅਦਾਲੀਮੂਮਾਬ (Humira): 02258595
 • ਅਨਾਕਿਨਰਾ (Kineret): 02245913
 • ਬੇਲੀਮਬ (Benlysta): 02370050, 02370069
 • ਸੇਰਟੋਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (Cimzia): 02331675
 • ਡੇਨੋਸੁਮਾਬ (Prolia): 02343541
 • ਡਿਪੋਮੈਡ੍ਰੋਲ: 00030759 (40 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਐਮਐਲ), 00030767 (80 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਐਮਐਲ)
 • ਈਟਨਰਸੈਪਟ (Enbrel): 02274728, 02242903
 • ਗੋਲੀਮਮਬ ਐਸਸੀ (Simponi): 02324784, 02324776
 • ਗੋਲੀਮਮਾਬ IV (Simponi): 02324776
 • ਇਨਫਲਿਸੀਮਾਬ (Remicade): 02244016
 • ਇਨਫਲਿਸੀਮਾਬ (Remsima): 02419483
 • ਰਿਤੁਸੀਮਾਬ (Rituxan): 02241927
 • ਰਿਤੁਸੀਮਾਬ (ਟ੍ਰੁਕਸਿਮਾ): 02478382
 • ਰਿਤੁਸੀਮਾਬ (Riximyo): 02498316
 • ਰਿਤੁਸੀਮਾਬ (Ruxience): 02495724
 • ਟੋਸੀਲੀਜ਼ੁਮਾਬ IV (Actemra): 02350092, 02350106, 02350114
 • ਟੋਸੀਲੀਜ਼ੁਮਾਬ ਐਸਸੀ (Actemra): 02424770
 • ਟੋਫਸੀਟੀਨੀਬ (Xeljanz): 02423898
 • ਵਿਸਕੋਸਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ: 00000962325, 00000965294 (ਸਿਨਵਿਸਕ), 00000965014 (ਸਿਨਵਿਸਕ ਇਕ), 00000963828 (ਨਿਓਵਿਸਕ), 00000964573 (ਡੂਰੋਲੇਨ), 00096599996 (ਯੂਫਲੇਕਸਾ), 00000963631 (ਸੁਪਲਾਸਿਨ), 00000174625 (ਆਰਥੋਵਿਸਕ)

IV = ਨਾੜੀ, ਐਸਸੀ = ਸਬਕੁਟੇਨਸ ਟੀਕਾ