ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ.

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ:

ਗਠੀਏ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ

ਸਥਿਤੀ 1

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਮੌਖਿਕ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ. ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੀ ਘਾਟ ਮਾੜੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਥਿਤੀ 2

ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੋਨੋਥੈਰੇਪੀ ‘ਤੇ RA ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 2-3 ਵਾਰ ਭੜਕਦਾ ਹੈ. ਭੜਕਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਡਨੀਸੋਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਭੜਕਣ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਪਾਲਣ ਕੀ ਹੈ?

ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.

ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਲਗਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ. ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪਾਲਣਾ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਪ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਰਾਇਮੇਟੌਲੋਜੀ ਵਿਚ IV ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਮਾਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ. ਸਿੱਧੇ ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਗੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਨੀਟੋਇਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ.

ਮੌਖਿਕ ਡੀਐਮਆਰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਅਸਿੱਧੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ.

ਗੈਰ-ਪਾਲਣ ਦੇ ਆਮ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ:

 1. ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
 2. ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ: ਜੇ ਉਹ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?
 3. ਦ੍ਰਿੜਤਾ: ਕੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ. ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ?

ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਣ ਜੁੜਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਧੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੇਨਿਯਮਤ.² ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਰਹਿਤ ਹਨ. ਅੱਧੇ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਕਸਰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਕਸਰ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਚੰਗੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਬਾਕੀ 1/3 ਮਰੀਜ਼ ਪੈਕ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ RA ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਾਲਣ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:

 1. ਗੈਰ-ਪਾਲਣ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?
 2. ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
 3. ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਗੈਰ-ਪਾਲਣ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਇਮੇਟੌਲੋਜਿਸਟ ਲਈ ਗੈਰ-ਪਾਲਣ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ.

 1. ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਬੋਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
 2. ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੂਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ asੰਗ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਗਠੀਏ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ.”
 3. ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ.
 4. ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
 5. ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 6. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗਤ. ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਡਰੱਗ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਪਚਾਰੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.
 7. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 8. ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਲਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ “ਟ੍ਰਿਪਲ ਥੈਰੇਪੀ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਸ਼ਰਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ?

ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਹੈ. Rituximab ਵਰਗੇ ਨਿਗਰਾਨੀ IV ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਤਾ, abatacept, remicade, ਜ tocilizumab ਸਿੱਧਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ, ਰਾਇਮੇਟੋਲੋਜਿਸਟਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਖੁੰਝਦੇ ਹਨ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਧਾਰਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?” ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਮਾੜੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਮਾੜੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਗੈਰ-ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਯੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਹ ਯੰਤਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਕਲੀਨਿਕਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਗੈਰ-ਪਾਲਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪਾਲਣ-ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਨਾ-ਗਠੀਏ (CQR) ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਠੀਏ ਖਾਸ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਵਾਈ regimens.ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ. The ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਰ੍ਮਾਣੀਿਕਰ੍ਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੁਆਰਾ 32 ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਪੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਕਿਯੂਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਣਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸੀਕਿਯੂਆਰ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਦੋ ਹੋਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਕੇਲ ਮੋਰਿਸਕੀ ਐਡਰੇਂਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (ਐਮ ਏ ਕਿQ) ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕੇਲ (ਮਾਰਸ) ਹਨ. ਸੀਕਿਯੂਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇਲ ਅਰਧ-ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇੰਟਰਵਿ. ਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਪੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਧਾਰਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਰਹੇ ਹਨ,. ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 1/3 ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 1/3 ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 1/3 ਮਾੜੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਚਾਲ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੜਕਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਾਲਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਭੜਕਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਰਾਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ?

 1. ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ.
 2. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਰਾਇਮੇਟੌਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ.”
 3. ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
 4. ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅਪਸ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਘੱਟ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.
 5. ਡਰੱਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇੱਕ ਰਾਇਮੇਟੌਲੋਜਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ:

 1. ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਾਲਣ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਠੀਏ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਪਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, “ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਗਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ” ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਯਮਤ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਾਂਗਾ”.
 2. ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੌਖਾ ਰੱਖੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. 76 ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਲਣ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿiid ਸ਼ਡਿ. ਲ ‘ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 50% .³ ਦੀ averageਸਤਨ ਪਾਲਣਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
 3. ਜੇ ਤੁਸੀਂ DMARD ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਅਗਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ 2-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 4. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਡਰੱਗ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ. ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
 5. ਛਾਲੇ ਪੈਕ ਜਾਂ ਡੋਸੇਟ ਬਕਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਬੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 6. ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੜਕਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਦਵਾਈ ਪਾਲਣ ਡਾਇਗਰਾਮ

ਹਵਾਲੇ

 1. ਓਸਟਰਬਰਗ ਐਲ, ਬਾਲਾਸ਼ਕੇ ਟੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ. ਐਨ ਐਂਗਲ ਜੇ ਮੈਡ. ਅਗਸਤ 4 2005; 353 (5): 487-497.
 2. Urquhart ਜੰਮੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਵਾਈ ਘਟਨਾ ਮਾਨੀਟਰ. ਫਾਰਮਾੈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਸਬਕ ਕਲੀਨ ਫਾਰਮਾੈਕੋਕਿਨੇਟ. ਮਈ 1997; 32 (5): 345-356.
 3. ਕਲਾਕਸਟਨ ਏਜੇ, ਕ੍ਰੈਮਰ ਜੇ, ਪਿਅਰਸ ਸੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ. ਕਲੀਨ ਥਰ. ਅਗਸਤ 2001; 23 (8): 1296-1310.
 4. ਡੀ ਕਲਰਕ ਈ, ਵੈਨ ਡੇਰ ਹਾਇਜਡੇ ਡੀ, ਵੈਨ ਡੇਰ ਟੈਂਪਲ ਐਚ, ਵੈਨ ਡੇਰ ਲਿੰਡੇਨ ਐਸ ਐਂਟੀਰਾਇਮੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ. ਜੇ ਰਾਇਮੇਟੋਲ. ਦਸੰਬਰ 1999; 26 (12): 2635-2641.
 5. ਡੀ ਕਲਰਕ ਈ, ਵੈਨ ਡੇਰ ਹੀਜਡੇ ਡੀ, ਲੈਂਡੇਵੇ ਆਰ, ਵੈਨ ਡੇਰ ਟੈਂਪਲ ਐਚ, ਵੈਨ ਡੇਰ ਲਿੰਡੇਨ ਐਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਵਾਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਪਾਲਣ-ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਲ-ਗਠੀਏ ਵਿਗਿਆਨ: ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਧਿਐਨ. ਜੇ ਰਾਇਮੇਟੋਲ. ਨਵੰਬਰ 2003; 30 (11): 2469-2475.
 6. ਮੋਰਿਸਕੀ ਡੀਈ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਡਬਲਯੂ, ਲੇਵੀਨ ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਮਾਪ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਯੋਗਤਾ. ਮੈਡ ਕੇਅਰ. ਜਨਵਰੀ 1986; 24 (1): 67-74.
 7. ਫਿਅਲਕੋ ਐਲ, ਗੈਰੇਟੀ ਪੀਏ, ਕੁਇਪਰਸ ਈ, ਐਟ ਅਲ. ਦਵਾਈ ਪਾਲਣ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ (ਮਾਰਸ) ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਧਿਐਨ. ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰ ਰੇਸ ਮਾਰਚ 2008; 100 (1-3): 53-59.
 8. ਬਟਲਰ ਜੇਏ, ਪੀਵਲਰ ਆਰਸੀ, ਰੋਡਰਿਕ ਪੀ, ਹੋਰਨ ਆਰ, ਮੇਸਨ ਜੇ ਸੀ. ਪੇਸ਼ਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਅਨ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ. ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ. ਮਾਰਚ 15 2004; 77 (5): 786-789.

ਮਰੀਜ਼ ਸਰੋਤ

RheumInfo ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਗਾਈਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

ਪਾਲਣ: ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਿਪਕਣਾ