ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਲੂਪਸ ਏਰੀਮੇਟੋਸਸ

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੂਪਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਇਮੇਟੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਹੈ.

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਲੂਪਸ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.