ਗੋਡੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਵੀਡੀਓਜ਼

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਭਾਗ 1

ਭਾਗ 2

ਭਾਗ 3

ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਹਰ ਜੋੜ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਖੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ

ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ

 1. ਚਮੜੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ: ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਰੀਥੀਮਾ, ਜਲੇ, ਸੁੱਜਣਾ ਅਤੇ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ: ਏ ਪੈਰੀਪੈਟਲਰ ਗਰੂਵਬ ਸੁਪਰਪੇਟੈਲਰ ਬਰਸੈਕ ਪ੍ਰੀਪੈਲਰ ਬੁਰਸਾਦ. ਬੁਨਿਆਦੀ Patelਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ. ਐਨਸਰੀਨ ਬੁਰਸਫ. ਪੌਲੀਟਾਈਟਲ ਫੋਸਾ

 2. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ: ਏ ਚਤੁਰਭੁਜ ਐਟ੍ਰੋਫਿਬ. ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਐਟ੍ਰੋਫਿਕ ਵੱਛੇ ਐਰੋਪਾਈ

 3. ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ: ਏ ਪਟੇਲਾ ਸਥਿਤੀ (ਅਲਟਾ, ਬਾਹਾ, ਵਿੰਕਿੰਗ, ਡੱਡੂ ਆਈਡ), ਬੀ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਵਾਲਗਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ. ਫਲੈਕਸਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਜੇਨੂ ਰੀਕਰਵੈਟਮ

ਗਤੀ ਦੀ ਰੇਂਜ - ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ

ਖੜ੍ਹੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ.

 1. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਸਕੁਐਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ. ਦੋਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਮਿਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 2. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ - ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰੋ. ਗੋਡੇ ਨੂੰ 0 ਡਿਗਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਕਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ.

Gait

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਝੇ gait ‘ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੁਖ਼ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਲੱਤ ਲੰਬਾਈ ਅੰਤਰ

 1. ਬਲਾਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਖੋ
 2. ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੂਜ਼ਵੌਕ ਤੇ ਹੀਲਸਕੌਟ ਡਾਉਨ - ਮੋਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਰੇਂਜ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ

ਲੱਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

a ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਕੋਲੀਓਸਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਖੋ

ਅ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ Iliac crests ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਬੈਠਣ ਵਿਚ

ਨਿਊਰੋਲੋਗਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

 1. ਰਿਫਲੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

a L4 - ਚਤੁਰਭੁਜ ਰਿਫਲੈਕਸ

ਨਾੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ

 1. ਪਿਛਲੀ ਟਿਬਾਇਲ ਆਰਟਰੀ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ

ਸੁਪਾਈਨ ਸਥਿਤੀ

ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ

 1. ਿਕਊਟੇਨੀਅਸ ਬਣਤਰ: ਦੁਬਾਰਾ ਜਲੇ, erythema, ਤੇਜਖਮ, ਅਤੇ ਸੋਜ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ abovea. ਪੈਰੀਪੈਟਲਰ ਗ੍ਰੋਵਬ. ਸੁਪਰਪੇਟੈਲਰ ਬਰਸੈਕ ਪ੍ਰੀਪੈਲਰ ਬੁਰਸਾਦ. ਬੁਨਿਆਦੀ Patelਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ. ਐਨਸਰੀਨ ਬੁਰਸਫ. ਪੌਲੀਟਾਈਟਲ ਫੋਸਾ

 2. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ: ਕਵਾਡ੍ਰਿਪਸ ਐਰੋਪਾਈ, ਵੱਛੇ ਐਟ੍ਰੋਫਿਆ. ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਿਬੀਅਲ ਪਠਾਰ ਤੋਂ ਪੱਟ ਨੂੰ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਾਪ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਐਰੋਪਾਈ ਲਈ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

 3. ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ: ਫਲੈਕਸਨ ਵਿਕਾਰ, ਜੀਨੂ ਵਾਲਗਮ ਜਾਂ ਵਰਸ

ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਪਲੈਂਪਸ਼ਨ

 1. ਤਾਪਮਾਨ: ਨਿੱਘ ਲਈ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਆਮ ਜੋੜ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਡਿਗਰੀ ਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

 2. ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਪੈਲੇਟੇਨਾ. ਕੋਮਲਤਾ ਲਈ ਕਵਾਡ੍ਰਿਸੇਪਸ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ. ਪੇਟੇਲਾ ਦੇ ਉੱਤਮ ਖੰਭੇ ਵਿਚ ਕਵਾਡ੍ਰਿਸੈਪਸ ਟੈਂਡਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ (ਪੇਟੇਲਾ ਤੇ 10 ਅਤੇ 2 ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ) c ਪ੍ਰੀ-ਪੇਟੇਲਰ ਬਰਸੀਟਿਸ ਅਤੇ ਪੇਟੇਲਾ ਦੇ ਦਰਦ/ਕੋਮਲਤਾ ਲਈ ਪੇਟੇਲਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਕੜੋ. ਪੇਟੈਲਰ ਟੈਂਡਨ (ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ) ਦੇ ਸੰਮਿਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਲਈ ਪੇਟੈਲਰ ਟੈਂਡਨ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜੋ. ਟਿਬੀਅਲ ਟਿਊਰੋਸਿਟਿਗ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ. ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਲਈ ਟਿੱਬੀਆ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

 3. ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਪੱਲਪੇਟ ਕਰੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਲ ਹਨ: ਏ ਤਰਲ ਵੇਵ ਟੈਸਟ: ਮੈਡੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਤਰਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰਪੇਟੈਲਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤਰਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤਰਲ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ. ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਤਰਲ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰਪੈਟਲਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! b ਪਟੇਲਰ ਟੈਪ: ਸੁਪਰਪੇਟੈਲਰ ਬਰਸਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਟੇਲਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੋ. ਜੇ ਤਰਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਟੇਲਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਪਰਪੇਟੈਲਰ ਬਰਸਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟੇਲਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਤਰਲ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰੋ. ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ!

 4. ਪੋਸਟਰਿਅਰ ਪੈਲਪੇਸ਼ਨ. ਕੋਮਲਤਾ ਲਈ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਪੌਲੀਟਾਈਟਲ ਫੋਸਾ ਵੱਲ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ: ਸੀ ਸੁਪਰੋਲੈਟਰਲ: ਬਾਈਸੈਪਸ ਫੈਮੋਰਿਸ ਟੈਂਡਰ. ਸੁਪਰਓਮੀਡੀਅਲ: ਅਰਧ-ਝਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਟੈਂਡੀਨੋਸਸ ਟੈਂਡੋਨਸ. ਘਟੀਆ: ਗੈਸਟਰੋਨੇਮੀਅਸਫ. ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ: ਪੌਪਲੀਟਲ ਧਮਣੀ, ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਰ ਦੇ ਗੱਠ ਜਾਂ ਲਿਮ੍ਫੈਡੀਨੋਪੈਥੀ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ

ਫਲੇਕਸੀਨ ਦੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਿਚ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਪਲੈਂਪਸ਼ਨ

ਮੈਡੀਕਲ ਪਲੈਂਪਸ਼ਨ

a ਨਰਮ-ਟਿਸ਼ੂ (ਮੈਡੀਕਲ ਟਿੱਬੀਆ) ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਪਰ ਵੱਲ ਵਧੋ

ਅ., ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਿਬੀਅਲ ਪਠਾਰ ਹੇਠ ਸਥਿਤ pes anserinus ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਰਤ. ਇਹ ਸਾਰਟੋਰੀਅਸ, ਗ੍ਰੇਸੀਲਿਸ ਅਤੇ ਸੇਮਟੇਂਡੀਨੋਸਸ ਨਸਾਂ ਦਾ ਸੰਮਿਲਤ ਹੈ. ਪੇਸ ਐਂਸਰੀਨ ਬਰਸਾ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

c ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਬੀਆ ਅਤੇ ਫੈਮਰ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧੱਕੋ. ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਮਲਤਾ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ.

d. ਕੋਮਲਤਾ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੜੱਕਾ ਨੂੰ ਧੱਕੋ.

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਲੈਂਪਸ਼ਨ

a ਫਾਈਬੁਲਾ ਉੱਤੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਲੈਂਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧੱਕੋ.

ਅ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਕੋਮਲਤਾ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ.

c ਮੋਟੇ ਬਾਈਸੈਪਸ ਫੈਮੋਰਿਸ ਟੈਂਡਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ

d. lilotibial ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਸੇ ਟਿਬੀਅਲ ਟਿਊਬਅਲ ਟਿਊਬਕਲ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ palpate. Iliotibial ਪਹਿਰੇਦਾਰ fascia ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ palpable ਜਦ ਗੋਡੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ flexed ਜ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

e ਪਿਛਲੀ ਟਿਬੀਅਲ ਨਰਵ ਨੂੰ ਪੱਲਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫਾਈਬੁਲਾ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਗਤੀ ਦੀ ਰੇਂਜ - ਪੈਸਿਵ

 1. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਫਲੇਕਸ ਕਰੋ. ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 135 ਡਿਗਰੀ ਫਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅੱਡੀ ਅਤੇ ਨੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ - ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਡੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੱਕੜੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 2. ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵਧਾਓ. ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਡਿਗਰੀ ਪੈਸਿਵ ਹਾਈਪਰਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਟੈਸਟਿੰਗ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲਿਗਮੈਂਟ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲਿਗਮੈਂਟ ਸਥਿਰਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਪਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ. ਇਕ ਹੱਥ ਗਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਈਬਲਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਡੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ. ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਗੋਡੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੱਕੋ. ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ. ਮੈਡੀਕਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਾੜ ਦੇ collapseਹਿਣ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਂ ਸੂਡੋਲੈਕਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲਿਗਮੈਂਟ

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲਿਗਮੈਂਟ ਸਥਿਰਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਪਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ. ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਡੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਸੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਇਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਖੋ. ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਗੋਡੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੱਕੋ. ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ. ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲਿਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਪੇਸ ਦੇ collapseਹਿਣ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਂ ਸੂਡੋਲੈਕਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਿਛਲਾ ਕਰੂਸੀਏਟ ਲਿਗਮੈਂਟ

 1. ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਡ੍ਰਾਅਰ ਟੈਸਟ: ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਦਰਾਜ਼ ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਪਾਈਨ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ 90° ਮੋੜ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਛੇ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ. ਟੀਬੀਆ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਏਸੀਐਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ relaxਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਏਸੀਐਲ ਅਚਾਨਕ ਟਿੱਬੀਆ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੀਐਲ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਟਿੱਬੀਆ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂਰਵ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ.
 2. ਲਾਚਮੈਨ ਟੈਸਟ: ਲਾਚਮੈਨ ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 20° ਤੋਂ 30° ਤੱਕ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. 19 ਪ੍ਰੀਖਿਆਕਰਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੇਬਲ ਤੇ. ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਕਰਤਾ ਉੱਚੀ ਲੱਤ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਮਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਨੇੜਤਾ ਟਿੱਬੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਲੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਟੱਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਬਿੰਦੂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਟਿੱਬੀਆ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਵਾਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਕਰਤਾ ਟਿੱਬੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 3. ਪਿਵੋਟ ਸ਼ਿਫਟ ਟੈਸਟ: ਲੈਟਰਲ ਪਿਵੋਟ ਸ਼ਿਫਟ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਵਾਲਗਸ ਤਣਾਅ (ਗੋਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਕਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਮਰੋੜਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਟੈਸਟ ਦੇ ਲੋਸੀ ਦੇ 20 ਸੰਸਕਰਣ ਵਿਚ, ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ 45° ਮੋੜ ਤੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਗੋਡੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ’ ਤੇ ਵਾਲਗਸ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਕਰਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਿੱਬੀਆ ਅਤੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਏਸੀਐਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ 10° ਤੋਂ 20° ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ “ਥੂਡ” ਜਾਂ “ਝਟਕਾ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਮੂਰ ਤੇ ਟਿੱਬੀਆ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਪੋਸਟਰਿਅਰ ਕਰੂਸੀਏਟ ਲਿਗਮੈਂਟ

 1. ਪਿਛਲਾ ਦਰਾਜ਼ ਟੈਸਟ: ਪੋਸਟਰਿਅਰ ਜਾਂ ਪੀਸੀਐਲ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਾਜ਼ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਪੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਡੇ 90° ਤੱਕ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੋਡੇ ਦੀ ਟਿੱਬੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ (ਇੱਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ “ਸਾਗ”) ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੈਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਸਿਲਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੂਸਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਦਰਾਜ਼ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੇ ਟਿੱਬੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਪਿਛਲੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਵ ਦਰਾਜ਼ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮੇਨਿਸਕਲ ਇੰਜਰੀ

 1. ਮੈਕਮਰੇ ਟੈਸਟ: ਮੈਕਮਰੇ ਟੈਸਟ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਪੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੋਡੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੋਡੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਲਗਸ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੈਕਸਡ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿੱਬੀਆ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ. ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿੱਬੀਆ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ “ਭਟਕਣ” ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ.
 2. ਐਪਲੀ ਕੰਪ੍ਰੈਸਨ ਟੈਸਟ: ਐਪਲੀ ਕੰਪ੍ਰੈਸਨ ਟੈਸਟ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਟ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹੋਏ ਫਲੇਕਸ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿੱਬੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਕਰਤਾ ਫਿਰ ਟਿਬੀਆ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਸੰਕੁਚਨ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 3. ਮੈਡੀਅਲ-ਲੈਟਰਲ ਗ੍ਰਿੰਡ ਟੈਸਟ: ਮੈਡੀਅਲ-ਲੈਟਰਲ ਗ੍ਰਿੰਡ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਪਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਤ ਦੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਵਾਲਗਸ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਤਣਾਅ ਫਲੈਕਸਨ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਬੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਪੀਹ ਸਨਸਨੀ ਹੱਥ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੇ palpated ਹੈ, ਜੇ, ਮੈਡੀਲ-ਪਾਸੇ ਕਰੀਚਦਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਪਟੇਲੋ-ਫੈਮੋਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ

ਪੈਟਲਰ ਗ੍ਰਿੰਡ ਟੈਸਟ: ਪੇਟੇਲਾ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੋਚਲੀਅਰ ਝਰੀ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੋ. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਪਿਟਸ ਲਈ ਪੇਟੈਲਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਟੇਲਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਝਰੀ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹੋ. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ.

ਨਿ Neਰੋਵੈਸਕੁਲਰ ਟੈਸਟਿੰਗ

ਗੋਡੇ ਮੋੜ: ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗਜ਼ (ਐਲ 5, ਐਸ 1 - ਸਾਇਟਿਕ ਨਰਵ)

ਗੋਡੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਕਵਾਡ੍ਰਿਪਸ (L2,3,4 - ਫੈਮੋਰਲ ਨਰਵ)

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਇੱਕ PDF ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ.

ਗੋਡੇ ਦੀ ਜਾਂਚਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.