ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • NSAIDs
 • ਪ੍ਰਡਨੀਸੋਨ
 • ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ
 • ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਫਾਸਲੇਜੀਨ
 • ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰੀਨ 2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ
 • IVIG
 • ਈਟਨਰਸੈਪਟ
 • ਸੇਰਟੋਲੀਜ਼ੁਮਾਬ
 • ਇਨਫਲਿਕਸਿਮਬ
 • ਗੋਲੀਮਉਮਬ
 • ਅਦਾਲੀਮੂਮਾਬ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਰਾਇਮਟੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

 • ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰਾਈਨ
 • Tacrolimus

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਚੋ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ:

 • ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ
 • ਲੈਫਲੁਨੋਮਾਈਡ
 • ਸਾਇਕਲੋਫੋਫਾਮਾਈਡ
 • ਮਾਈਕੋਫੇਨੋਲੇਟ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਅਨਾਕਿਨਰਾ, ਟੋਸੀਲੀਜ਼ੁਮਾਬ, ਟੋਫਸੀਟੀਨੀਬ, ਉਸਟੇਕਿਨੁਮਾਬ, ਬੇਲੀਮਬ, ਅਬੈਟਾਸੀਪਟ, ਅਤੇ ਰਿਤੁਸੀਮਾਬ.

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.