ਗਠੀਆ ਲਈ ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ

ਠੰਢ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ, ਸੋਜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਗਠੀਏ ਦੇ ਜੋੜ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਠੰਢ ਵੈਸੋਕਨਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਜਣਾ ਘਟਦੀ ਹੈ: ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਿਹਸਟਾਮੀਨ ਬਲਾਕਿੰਗ ਦਰਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ.

ਠੰਢ ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਰੀਸੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਠੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰਾਪਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਸੱਟ ਜਾਂ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24-78 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ
 • ਗਠੀਏ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
 • ਗਠੀਏ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਕਡ਼ਵੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ

ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ

ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਸਮਝੌਤਾ ਗੇੜ ਜਾਂ ਸਨਸਨੀ
 • ਰੇਨੌਡ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ (ਠੰਡੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਭੜਕਣਾ ਜਾਂ ਰੰਗ-ਬਰੰਗਾ ਹੋਣਾ)
 • ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ
 • ਬਰਫ਼ਬਾਈਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰਾਪਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:

ਓਵਰ-ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

ਠੰਡੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਓਵਰ-ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਬਲੈਂਚਡ, ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ. ਜੇ ਓਵਰ-ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ.

ਸੋਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ

 • ਬਾਕੀ
 • ਆਈਸ
 • ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ
 • ਉਚਾਈ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਾਮ

ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ.

ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪੈਕ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਆਈਸ ਪੈਕ ਨਾਲ ਸੌਂ ਨਾ ਜਾਓ!

ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ methodsੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: