ਸੀ-ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (CRP)

CRP (ਸੀ-ਰੀਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ) ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਸੀ-ਰੀਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਗਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

CRP ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਰਾਇਮੇਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਲੂਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

CRP ਨੂੰ ਭੜਕਾ. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ CRP ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਗਠੀਏ
 • ਐਨਕਾਈਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਪੋਂਡੀਲਾਈਟਿਸ
 • ਪੋਲੀਮੀਆਲਗੀਆ ਰਾਇਮੇਟਿਕਾ
 • ਚੰਬਲ ਗਠੀਆ
 • ਸਿਸਟਮਿਕ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ
 • ਦੈਤ ਸੈੱਲ ਆਰਟਰਾਈਟਿਸ
 • ਪੋਲੀਅੰਗੀਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਨੁਲੋਮਾਟੋਸਿਸ
 • ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪੋਲੀਅੰਜੀਟਿਸ
 • ਪੌਲੀਐਨਜਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਓਸਿਨੋਫਿਲਿਕ ਗ੍ਰੈਨੁਲੋਮੋਟੋਸਿਸ
 • ਬਹਿਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਟਾਕਯਾਸੂ ਆਰਟਰਾਈਟਿਸ
 • ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਠੀਆ
 • ਐਂਟਰੋਪੈਥਿਕ ਗਠੀਆ
 • ਰੇਨੌਡ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ

ਇੱਕ CRP ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ CRP ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੋਜਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ. CRP ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ.

ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਸ

ਸੋਜਸ਼

ਸ਼ਬਦ ਸੋਜਸ਼ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਭੜਕਾ. ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਲੂਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਸੁੱਜ, ਨਿੱਘੇ, ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਦੀ ਲਾਗ
 • ਗੂਟ ਵਿਚ ਯੂਰੀਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ
 • ਸਵੈ-ਇਮਿ. ਨ ਰੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਆ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ

CRP ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. CRP ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਲੂਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੋਜਸ਼ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ.

CRP ਨਤੀਜੇ

CRP ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:

 • ਇਹ rheumatologic ਰੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾੜ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੜਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
 • ਇਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

CRP ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ.

CRP ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ CRP ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ “ਮੇਲ” ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੌਲੀਮੀਆਲਗੀਆ ਰਾਇਮੇਟਿਕਾ (PMR) ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ CRP ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CRP ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ. CRP. ਦੇ ਭੜਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ. ਜਦੋਂ ਵੀ CRP ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ.