ਕੱractਣਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਐਂਟੀਜੇਨ (ENA) ਪੈਨਲ

ENA (ਕੱractਣਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਐਂਟੀਜੇਨ) ਪੈਨਲ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 6 ਜਾਂ 7 ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਐਂਟੀ-ਰੋ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਐਸਐਸਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
 • ਐਂਟੀ-ਲਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਐਸਐਸਬੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
 • ਵਿਰੋਧੀ ਐਸ ਐਮ (ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਿਥ ਰੋਗਨਾਸ਼ਕ)
 • ਐਂਟੀ-ਆਰਐਨਪੀ (ਐਂਟੀ-ਰਿਬੋਨੁਕਲੀਓਪ੍ਰੋਟੀਨ)
 • ਐਂਟੀ-ਜੋ-1
 • ਐਂਟੀ-ਐਸਸੀਐਲ 70
 • ਐਂਟੀ-ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ

ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਸਵੈ-ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਈਐਨਏ ENA ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਏ ਐਨ ਏ (ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਐਂਟੀਬਾਡੀ) ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇਮਿ. ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ENA ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਟੋਮਿਊਨ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਸਿਸਟਮਿਕ ਲੂਪਸ ਏਰੀਥੀਮੇਟੋਸਸ (SLE.
 • ਮਿਕਸਡ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰੀ (ਐਮ. ਸੀ.
 • ਸਜਗਰੇਨਜ਼ ਸਿੰਡਰੋਮ
 • ਸਕਲੇਰੋਡਰਮਾ

ENA ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਇਮਟੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ.