ਏਰੀਥਰੋਸਾਈਟ ਸੀਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੇਟ (ESR)

ESR (erythrocyte sedimentation ਦਰ) ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ESR ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਰਾਇਮੇਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਲੂਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ESR ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ESR ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਗਠੀਏ
 • ਐਨਕਾਈਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਪੋਂਡੀਲਾਈਟਿਸ
 • ਪੋਲੀਮੀਆਲਗੀਆ ਰਾਇਮੇਟਿਕਾ
 • ਚੰਬਲ ਗਠੀਆ
 • ਸਿਸਟਮਿਕ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ
 • ਦੈਤ ਸੈੱਲ ਆਰਟਰਾਈਟਿਸ
 • ਪੋਲੀਅੰਗੀਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਨੁਲੋਮਾਟੋਸਿਸ
 • ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪੋਲੀਅੰਜੀਟਿਸ
 • ਪੌਲੀਐਨਜਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਓਸਿਨੋਫਿਲਿਕ ਗ੍ਰੈਨੁਲੋਮੋਟੋਸਿਸ
 • ਬਹਿਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਟਾਕਯਾਸੂ ਆਰਟਰਾਈਟਿਸ
 • ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਠੀਆ
 • ਐਂਟਰੋਪੈਥਿਕ ਗਠੀਆ
 • ਰੇਨੌਡ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ

ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ESR ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ESR ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੋਜਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ. ESR ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਇਮੇਟੋਲੋਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ.

ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਸ

ਸੋਜਸ਼

ਸ਼ਬਦ ਸੋਜਸ਼ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਭੜਕਾ. ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ. ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਸੁੱਜ, ਨਿੱਘੇ, ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਲੂਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਦੀ ਲਾਗ
 • ਗੂਟ ਵਿਚ ਯੂਰੀਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ
 • ਸਵੈ-ਇਮਿ. ਨ ਰੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਆ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ

ESR ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ESR ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੋਜਸ਼ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ.

ESR ਨਤੀਜੇ

ESR ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:

 • ਇਹ rheumatologic ਰੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾੜ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੜਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
 • ਇਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ESR ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ESR ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ESR ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ “ਮੇਲ” ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੋਲੀਮੀਆਲਗੀਆ ਰਾਇਮੇਟਿਕਾ (PMR) ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ESR ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ESR ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ESR ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਭੜਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ESR ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ.